Περί αιρέσεων

Κατηγορία: Αλήθεια Σχόλια: Δεν υπάρχουν σχόλια

Ως αίρεση στην Ελληνική γλώσσα, αποδίδεται η έννοια της κατάκτησης και της κατάληψης, εφόσον η λέξη ετυμολογείται από το ρήμα αιρέω. Αν ετυμολογείται από το αιρέομαι, τότε στα πλαίσια της αρχαίας ελληνικής γραμματείας σημαίνει το εκλέγειν, το δικαίωμα εκλογής, την ελεύθερη σκέψη, την ελεύθερη βούληση την ελεύθερη επιλογή, τη φιλοσοφική και τη θρησκευτική αίρεση. Ως αιρετικός νοείται εκείνος που είναι ικανός να εκλέγει, που δεν υιοθετεί τις παραδεδομένες αντιλήψεις και ιδέες. Σύμφωνα με τη σύγχρονη έννοια του όρου -εκείνος δηλαδή που στην αρχαιότητα αποκαλείτο αιρετιστής– είναι ο οπαδός, μιμητής ή εκείνος που ανήκει κυρίως σε θρησκευτική και δευτερευόντως σε ό,τι έχει χαρακτηρισθεί ως επιστημονική αίρεση. Οι αιρέσεις ως παρεκκλίσεις, αποσχίσεις από την βασική αρχή είναι δυνατόν να ταξινομηθούν σε επιστημονικές, ιδεολογικές και θρησκευτικές.

Πηγή: Βικιπαίδεια

Είναι πολύ σημαντικό να αναλύσουμε τι ακριβώς σημαίνει αιρετικός. Όχι ετυμολογικά, αυτό είναι δουλειά των φιλολόγων (αν και το έχω παραθέσει παραπάνω). Θα προσπαθήσουμε να δούμε το τι είναι αίρεση ή αιρετικός με οδηγό μας το Ευαγγέλιο. Μέσα από εκεί θα δούμε τι είναι αιρετικό για τον Θεό, τον δημιουργό μας, και όχι για τους ανθρώπους.

Ο Θεός από τη στιγμή που δημιούργησε τον άνθρωπο, έδωσε εντολή στους πρωτόπλαστους να μη φάνε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού (όχι δεν ήταν η μηλιά, η ιστορία με το μήλο είναι άλλη μια αιρετική παρερμηνεία της Αγίας Γραφής). Δεν σταμάτησε, όμως, εκεί αλλά σε ολόκληρη την πορεία του ανθρωπίνου είδους ο Θεός έδινε οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να Τον πλησιάσει (αυτή άλλωστε είναι και η αποστολή του ανθρώπου, να ενωθεί πάλι με τον πλάστη του).

Οι τελευταίες οδηγίες του Θεού μας δόθηκαν μέσω του Ιησού Χριστού και των αποστόλων και είναι οι τελευταίες που διαβιβάστηκαν από τον Θεό προς τον άνθρωπο. Καθετί που διδάσκεται και είναι μεταγενέστερο του Ευαγγελίου δεν αποτελεί οδηγία Θεού και βέβαια, όσο κι αν οι άνθρωποι θέλουν να τα χαρακτηρίσουν θεόπνευστα, στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι κείμενα αιρετικά που το μόνο που κάνουν είναι να απομακρύνουν τον άνθρωπο από τον Θεό.

Το άρθρο αυτό μπορεί να γίνει πολύ μεγάλο και κουραστικό για τον αναγνώστη αφού η πλειοψηφία των παραδόσεών μας είναι αντίθετες στο θέλημα του Θεού και μπορούν κάλλιστα να χαρακτηριστούν ως αιρέσεις! Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και περιεκτικός γίνεται. Επειδή τα εδάφια μέσα από τα οποία καταδεικνύεται το τι είναι αιρετικό και τι όχι είναι πάρα πολλά, θα παραθέσω λίγα αντιπροσωπευτικά (αν ο αναγνώστης θέλει να δει και τα υπόλοιπα εδάφια μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου και με μεγάλη μου χαρά θα του τα παραθέσω).

Ο Θεός, λοιπόν, από την Παλαιά Διαθήκη “φωνάζει” στο λαό Ισραήλ περί των ειδώλων. Από την ώρα που παρέδωσε στο Μωυσή τις δέκα εντολές αναφέρεται στα είδωλα:

Μη έχης άλλους θεούς πλην εμού.
Μη κάμης εις σεαυτόν είδωλον, μηδέ ομοίωμά τινός, όσα είναι εν τω ουρανώ άνω, ή όσα εν τη γη κάτω, όσα εν τοις ύδασιν υποκάτω της γής· μη προσκυνήσης αυτά μηδέ λατρεύσης αυτά· διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος

Έξοδος 20:3-5

θέλετε εκδιώξει πάντας τους κατοίκους της γης απ’ έμπροσθέν σας και καταστρέψει πάσας τας εικόνας αυτών και καταστρέψει πάντα τα χυτά είδωλα αυτών και κατεδαφίσει πάντας τους βωμούς αυτών

Αριθμοί 33:52

Αν πει κάποιος ότι η κρατούσα θρησκεία στη χώρα μας (και όχι μόνο) είναι γεμάτη είδωλα τα οποία προσκυνάνε οι “πιστοί” αφενός μεν αυτός θα θεωρηθεί αιρετικός (!) αφετέρου θα πουν την έτοιμη δικαιολογία ότι δεν είναι είδωλα αλλά σύμβολα και συμβολίζουν τους αγίους και τη μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Έστω ότι δεν είναι είδωλα (φυσικά και είναι απλά μιλάμε θεωρητικά) με ποιο δικαίωμα προσκυνάς τους αγίους; Σου έδωσε ο Θεός το δικαίωμα να προσκυνάς ανθρώπους;

Διότι δεν θέλεις προσκυνήσει άλλον θεόν· επειδή ο Κύριος, του οποίου το όνομα είναι Ζηλότυπος, είναι Θεός ζηλότυπος

Έξοδος 34:14

Ας μη ήναι εις σε θεός ξένος, και μη προσκυνήσης θεόν αλλότριον.

Ψαλμοί 81:9

Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν· Ύπαγε, Σατανά· διότι είναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει.

Ματθαίος 4:10

Μα, θα πει κάποιος, τι σχέση έχουν αυτά; Εμείς δεν προσκυνάμε άλλον θεό. Τους αγίους προσκυνάμε…

Και έπεσον έμπροσθεν των ποδών αυτού, διά να προσκυνήσω αυτόν. Και λέγει μοι· Πρόσεχε μη κάμης τούτο· εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου, οίτινες έχουσι την μαρτυρίαν του Ιησού· τον Θεόν προσκύνησον· διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας.

Αποκάλυψη 19:10

Οι δε όχλοι, ιδόντες τούτο το οποίον έκαμεν ο Παύλος, ύψωσαν την φωνήν αυτών, λέγοντες Λυκαονιστί· Οι θεοί ομοιωθέντες με ανθρώπους κατέβησαν προς ημάς. Και ωνόμαζον τον μεν Βαρνάβαν Δία, τον δε Παύλον Ερμήν, επειδή αυτός ήτο ο αρχηγός του λόγου.
Και ο ιερεύς του Διός, του όντος έμπροσθεν της πόλεως αυτών, έφερε ταύρους και στέμματα εις τας πύλας μετά του όχλου και ήθελε να προσφέρη θυσίαν. Ακούσαντες δε οι απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, διέσχισαν τα ιμάτια αυτών και επήδησαν εις το μέσον του όχλου, κράζοντες και λέγοντες· Άνδρες, τι κάμνετε ταύτα; και ημείς είμεθα άνθρωποι ομοιοπαθείς με σας, κηρύττοντες προς εσάς να επιστρέψητε από τούτων των ματαίων προς τον Θεόν τον ζώντα, όστις έκαμε τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτοίς· όστις εν ταις παρελθούσαις γενεαίς αφήκε πάντα τα έθνη να περιπατώσιν εν ταις οδοίς αυτών. καίτοι δεν αφήκεν αμαρτύρητον εαυτόν αγαθαποιών, δίδων εις ημάς ουρανόθεν βροχάς και καιρούς καρποφόρους, γεμίζων τροφής και ευφροσύνης τας καρδίας ημών.
Και ταύτα λέγοντες μόλις εμπόδισαν τους όχλους, ώστε να μη προσφέρωσι θυσίαν εις αυτούς.

Πράξεις 14:11-18

Τώρα που αναφέρθηκα στους αγίους… ποιος είναι τελικά Άγιος; Και υπάρχει κάτι παραπάνω από Άγιος, ας πούμε παν-άγιος ή παν-αγιότατος;

Ο ίδιος ο Θεός αποκαλεί τον εαυτό Του ως Άγιο (ναι μόνο Άγιο!!!):

Δεν υπάρχει άγιος καθώς ο Κύριος· διότι δεν είναι άλλος πλην σου, ουδέ βράχος καθώς ο Θεός ημών.

Α Σαμουήλ 2:2

…θέλετε λοιπόν είσθαι άγιοι, διότι άγιος είμαι εγώ…
Και θέλετε είσθαι άγιοι εις εμέ· διότι άγιος είμαι εγώ ο Κύριος και σας απεχώρισα από των λαών, διά να ήσθε εμού.

Λευιτικό 11:45 και 20:26

Υψούτε Κύριον τον Θεόν ημών και προσκυνείτε εις το υποπόδιον των ποδών αυτού· διότι είναι άγιος.

Ψαλμός 99:5

Με τίνα λοιπόν θέλετε με εξομοιώσει και θέλω εξισωθή; λέγει ο Άγιος…
Του Λυτρωτού ημών το όνομα είναι, Ο Κύριος των δυνάμεων, ο Άγιος του Ισραήλ.

Ησαΐας 40:25 και 47:4

Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφεία εκκλησίας γράψον· Ταύτα λέγει ο άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, όστις ανοίγει και ουδείς κλείει, και κλείει και ουδείς ανοίγει…
Και τα τέσσαρα ζώα είχον έκαστον χωριστά ανά εξ πτέρυγας κυκλόθεν και έσωθεν ήσαν γέμοντα οφθαλμών, και δεν παύουσιν ημέραν και νύκτα λέγοντα· Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ, ο ην και ο ων και ο ερχόμενος.

Αποκάλυψη 3:7 και 4:8

Όμως, μέχρι και τα δαιμόνια γνωρίζουν αυτά τα οποία οι άνθρωποι της θρησκείας κάνουν ότι δεν γνωρίζουν…

Και ήτο εν τη συναγωγή αυτών άνθρωπος έχων πνεύμα ακάθαρτον, και ανέκραξε,λέγων· Φευ, τι είναι μεταξύ ημών και σου, Ιησού Ναζαρηνέ; ήλθες να μας απολέσης; σε γνωρίζω τις είσαι, ο Άγιος του Θεού.

Μάρκος 1:23-24

Αφορμή των παραπάνω μια συνέντευξη του αρχιεπισκόπου την οποία διάβασα κατά τύχη πριν από κάποιες μέρες. Τον αποκαλούσαν παν-αγιότατο αυτόν και τον άλλο τον “οικουμενικό” και βέβαια το αντιμετώπιζε (και χρησιμοποιούσε τη λέξη) με φυσικότητα. Σαν να είναι κάτι το φυσικό το να βάζεις τον εαυτό σου πολύ πάνω από τον ίδιο τον Θεό!!!

Αφού πρώτα θεοποίησαν τη Μαρία (τη γυναίκα την οποία χρησιμοποίησε ο Θεός για να λάβει σάρκα και οστά ο Υιός Του ο Ιησούς Χριστός) και την έβαλαν πάνω από τον Άγιο (παν-αγία) είπαν να βάλουν και τους εαυτούς τους πάνω από όλους ώστε να μην τους πειράζει κανείς…

Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε και το θέμα της Μαρίας. Μια κοπέλα θεοσεβούμενη η οποία δέχεται και εκτελεί το θέλημα του Θεού στη ζωή της. Αυτή τη γυναίκα αποφάσισαν να την κάνουν μεσίτρια μεταξύ Θεού και ανθρώπου ενώ στο ευαγγέλιο είναι ξεκάθαρο ότι μόνο Ένας είναι μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπου:

Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός

Α Τιμόθεου 2:5

Μέσα στο ευαγγέλιο βλέπουμε τον Ιησού να απευθύνεται απότομα απέναντι στη Μαρία όταν αυτή τον πλησίασε στον γάμο της Κανά για να του πει ότι δεν έχουν κρασί:

Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Τι είναι μεταξύ εμού και σου, γύναι; δεν ήλθεν έτι η ώρα μου.

Ιωάννης 2:45

Και είναι φυσικό αφού ο Κύριός μας γνώριζε πολύ καλά το τι θα επακολουθούσε και το ότι οι άνθρωποι στο μέλλον θα προσκυνούσαν τη μητέρα Του αντί γι’ Αυτόν!!!
Και όταν Του είπαν ότι η μητέρα Του και οι αδερφοί Του τον ζητούσαν, τι είπε;

Ενώ δε αυτός ελάλει έτι προς τους όχλους, ιδού, η μήτηρ και οι αδελφοί αυτού ίσταντο έξω, ζητούντες να λαλήσωσι προς αυτόν.
Είπε δε τις προς αυτόν· Ιδού, η μήτηρ σου και οι αδελφοί σου ίστανται έξω, ζητούντες να λαλήσωσι προς σε.
Ο δε αποκριθείς προς τον ειπόντα τούτο προς αυτόν είπε· Τις είναι η μήτηρ μου και τίνες είναι οι αδελφοί μου;
Και εκτείνας την χείρα αυτού προς τους μαθητάς αυτού είπεν· Ιδού η μήτηρ μου και οι αδελφοί μου.
Διότι όστις κάμη το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανοίς, αυτός μου είναι αδελφός και αδελφή και μήτηρ.

Ματθαίος 12:46-50

Και βέβαια το πιο τραγελαφικό είναι ότι η Μαρία δεν έκανε ούτε μισό θαύμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της. Απλά ακολουθούσε τον Χριστό και ήταν κοντά Του μέχρι και την σταύρωσή Του…

Πολλά αιρετικά μπορούμε να βρούμε μέσα στις παραδόσεις και λατρείες μας. Όπως οι επιλεκτικές νηστείες (αποχή από κρέας ή λάδι κλπ) η νηπιοβάπτιση, ακόμα και η ύπαρξη ιερέων είναι εκτός ευαγγελίου.
Ελπίζω, Θεού θέλοντος, στο μέλλον να μπορέσω να αναφερθώ στα υπόλοιπα θέματα και να διαφωτίσω όσο είναι δυνατόν τον αναγνώστη και γι’ αυτά τα θέματα.

Δυστυχώς, η φράση που χρησιμοποιεί ο λαός μας ότι “φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης” είναι καθημερινότητα στα θρησκευτικά δρώμενα της χώρας μας (και όχι μόνο). Φωνάζουν για αιρέσεις ενώ οι ίδιοι έχουν ξεφύγει τελείως από τη διδαχή και την απλότητα του ευαγγελίου. Φωνάζουν για αιρετικούς ενώ αυτοί το μόνο που υπηρετούν είναι το χρήμα και τον Θεό τον έχουν κρυμμένο πίσω από τη Μαρία και τους αγίους. Ο Θεός όμως δεν κρύβεται ούτε κι εμείς μπορούμε να κρυφτούμε από Αυτόν. Θα έρθει η ώρα που θα αποδώσει στον καθένα μας το μισθό του ως δίκαιος μισθαποδότης.

Και ιδού, έρχομαι ταχέως, και ο μισθός μου είναι μετ’ εμού, διά να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού.

Αποκάλυψη 22:12

 

Αφήστε μια απάντηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ετικέτες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.