Προσέχετε από των ψευδοπροφητών.

Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία Σχόλια: Ένα σχόλιο

ψευδοδιδάσκαλοι

Εάν εγερθή εν μέσω σου προφήτης ή ενυπνιαζόμενος ενύπνια και δώση εις σε σημείον ή τεράστιον, και αληθεύση το σημείον ή το τεράστιον, περί του οποίου ελάλησε προς σε, λέγων, Ας υπάγωμεν κατόπιν άλλων θεών τους οποίους δεν εγνώρισας, και ας λατρεύσωμεν αυτούς, δεν θέλεις δώσει ακρόασιν εις τους λόγους του προφήτου εκείνου ή εκείνου του ενυπνιαζομένου ενύπνια· διότι δοκιμάζει εσάς Κύριος ο Θεός σας, διά να γνωρίση εάν αγαπάτε Κύριον τον Θεόν σας εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας. Κύριον τον Θεόν σας θέλετε ακολουθεί και αυτόν θέλετε φοβείσθαι, και τας εντολάς αυτού θέλετε φυλάττει, και εις την φωνήν αυτού θέλετε υπακούει, και αυτόν θέλετε λατρεύει, και εις αυτόν θέλετε είσθαι προσκεκολλημένοι.

(Δευτερονόμιο 13:1-4)

Όλοι ζούμε μέσα σε ένα κυκεώνα προβλημάτων, παραπληροφόρησης και χειραγώγησης. Οι χαρές της ζωής όσο πάει και μειώνονται ενώ αντιθέτως η αγωνία, το άγχος και η θλίψη αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Πολλοί συνάνθρωποί μας καταφεύγουν σε ψυχοφάρμακα, άλλοι σε μάγους και μέντιουμ και άλλοι φτάνουν ακόμα και στη αυτοκτονία.
Κοινός παράγοντας όλων, η αβεβαιότητα για το αύριο.

Στην αβεβαιότητα αυτή, λοιπόν, στηρίζονται κάποιοι και εμφανίζονται ως μικροί σωτήρες, οδηγοί ψυχών, ψευδόχριστοι, ψευδοδιδάσκαλοι και ψευδοπροφήτες. Εμφανίζονται με δυναμισμό, αυτοπροβαλλόμενοι, διαχέοντας στην ατμόσφαιρα ότι είναι παντογνώστες, ότι έχουν απάντηση σε κάθε πρόβλημα. Κάποιοι από αυτούς λένε ότι είναι ο Χριστός, οι περισσότεροι από αυτούς βροντοφωνάζουν ότι τους μιλάει ο Θεός ή ότι έχουν μια “ιδιαίτερη” σχέση μαζί Του, ότι τους αποκαλύπτει πράγματα και τους δείχνει όλα όσα ο Ίδιος επέλεξε να κρατήσει κρυφά. Κάποιοι το κάνουν από απλή κενοδοξία, θέλοντας να δείξουν πόσο δυνατοί είναι πνευματικά. Κάποιοι άλλοι το κάνουν έχοντας κάποιες φιλοδοξίες ή οικονομικές βλέψεις. Είτε στη μια περίπτωση, είτε στην άλλη, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.

Ψυχές που θα μπορούσαν να γνωρίσουν το Άγιο θέλημα του Κυρίου μας, χάνονται αναζητώντας την ικανοποίηση των επιθυμιών τους αφού διδάσκονται πράγματα αλλότρια, διδασκαλίες ανθρώπινες και μάταιες, θιγόμενοι από την αλήθεια. Όπως γράφει και ο απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο:

Διότι θέλει ελθεί καιρός ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν, αλλά θέλουσιν επισωρεύσει εις εαυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν, και από μεν της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπή.

Εύκολα θα μπορούσε κάποιος να καταλάβει γιατί υπάρχουν τόσες πολλές παραδόσεις, θρησκευτικές τελετουργίες και δοξασίες, γιατί ο χριστιανισμός έχει διασπαστεί σε τόσα δόγματα κλπ. Τα πάντα αποσκοπούν στην αποκοπή του ανθρώπου από τον Δημιουργό του. Η απόκρυψη της αλήθειας και η απομάκρυνση του ανθρώπου από το θέλημα του Θεού είναι ένας αγώνας του διαβόλου από την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου. Έτσι λειτούργησε με τον Αδάμ και την Εύα, έτσι λειτουργεί και σήμερα.

Όσο πλησιάζει ο καιρός της έλευσης του Κυρίου μας, τόσο περισσότεροι ψευδοδιδάσκαλοι και ψευδοπροφήτες θα ενεργοποιηθούν ώστε να πλανήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους, ακόμα και τους εκλεκτούς!
Κάποιοι θα “προβλέψουν” το πότε θα έρθει ο Κύριος για την αρπαγή της εκκλησίας Του. Μερικοί, φουσκωμένοι σαν παγόνια προέβλεψαν τον ερχομό του Κυρίου μας το έτος 2000 αλλά ντροπιάστηκαν. Άλλοι συνεχίζουν και κομπάζουν λέγοντας πόσα τους έχει αποκαλύψει ο Κύριος για τις τελευταίες μέρες προσπαθώντας με δυνατές φωνές και απειλές αιώνιας κόλασης να κάνουν και τον τελευταίο δύσπιστο να τους πιστέψει και να τους δοξάσει…
Δυστυχώς τους ξέφυγε ένας…

Ο δε Ιησούς αποκριθείς προς αυτούς, ήρχισε να λέγη· Βλέπετε μη σας πλανήση τις.
Διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί εν τω ονόματί μου, λέγοντες ότι εγώ είμαι, και πολλούς θέλουσι πλανήσει…

…Και εάν ο Κύριος δεν ήθελε συντέμει τας ημέρας εκείνας, δεν ήθελε σωθή ουδεμία σάρξ· αλλά διά τους εκλεκτούς, τους οποίους εξέλεξε, συνέτεμε τας ημέρας.
Και τότε εάν τις είπη προς υμάς, Ιδού, εδώ είναι ο Χριστός, ή, Ιδού, εκεί, μη πιστεύσητε.
Διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία και τέρατα, διά να αποπλανώσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς.
Σεις όμως προσέχετε· ιδού, σας προείπον πάντα.
Αλλ’ εν εκείναις ταις ημέραις, μετά την θλίψιν εκείνην, ο ήλιος θέλει σκοτισθή και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες του ουρανού θέλουσι πίπτει και αι δυνάμεις αι εν τοις ουρανοίς θέλουσι σαλευθή.
Και τότε θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλαις μετά δυνάμεως πολλής και δόξης.
Και τότε θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού και συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων, απ’ άκρου της γης έως άκρου του ουρανού.
Από δε της συκής μάθετε την παραβολήν. Όταν ο κλάδος αυτής γείνη ήδη απαλός και εκβλαστάνη τα φύλλα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι το θέρος· ούτω και σεις, όταν ίδητε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τας θύρας.
Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα.
Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει.
Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι οι εν ουρανώ, ουδέ ο Υιός, ειμή ο Πατήρ.
Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεσθε· διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός.

(Μάρκος 13:5-33)

Πως γίνεται, λοιπόν, αγαπητέ να μην ξέρει το πότε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και να το ξέρεις εσύ; Προφανώς είσαι ψεύτης και επικίνδυνος. Αλλά ο Κύριος μας προείπε τα πάντα και όποιος θέλει μπορεί να αναγνωρίσει τους ψεύτες και να βρει την αλήθεια ελεύθερα.

Άνοιξε το ευαγγέλιο και θα βρεις απάντηση σε κάθε σου ερώτηση. Μην γίνεσαι πονηρός αλλά απλός, ταπεινός και πράος όπως είναι και Αυτός και τότε θα λάβεις τις απαντήσεις και την παρηγοριά που γυρεύεις. Θα βρεις την αγάπη που μόνο Αυτός μπορεί να σου δείξει. Άφησε επιτέλους τους ψεύτες και τους άρπαγες, άνοιξε το βιβλίο της ζωής και αφέσου στη γλυκιά αγκαλιά του Ιησού.

 

Και όσα λέγω προς εσάς προς πάντας λέγω· Αγρυπνείτε.

 

 

Ένα σχόλιο στο Προσέχετε από των ψευδοπροφητών.

  • Vony  λέει:

    This is the ideal answer. Evrnoyee should read this

Αφήστε μια απάντηση Ακύρωση απάντησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ετικέτες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.